ทีมงาน

index.png
z10.png

อริสา ประกอบดี 
รองผู้อำนวยการ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

z1.png

ธนวัฒน์ นามเมือง
ครูผู้ช่วย

z9.png

ณิชากร เมตาภรณ์
หัวหน้าส่วนจัดฯ
กศน.

z8.png

มีนธนา  อิ่มวงษ์
วิทยากร

z2.png

อธิวัฒน์ ทิพย์จักร์
ครูผู้ช่วย

z4.png

สมบัติ สร้อยจักร
ครูผู้ช่วย

z7.png

สิริลักษณ์ เป็งคำ
ครูผู้ช่วย

z3.png

วรรณกมล ฉันประเดิม
ครูผู้ช่วย

z5.png

เวชยันต์ วงค์ลอดแก้ว 
ครูผู้ช่วย

z6.png

นายสราวุธิ เบี้ยจรัส
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา