ตัวอย่างรูปภาพ
ผลงานวิทยากรให้ความรู้
วิทยากรบรรยายการถ่ายทอดสด
การสอนออนไลน์
วิทยากรบรรยายการสร้างแอพฯ
วิทยากรบรรยายแอพฯให้คณะศึกษาดูงาน
วิทยากรบรรยายการสร้างหุ่นยนต์
วิทยากรบรรยายการสร้างหนังสั้น
อ.มีนธนา
Tel. 061-9042111
www: mintana.net