ภารกิจที่ 1

ให้ผู้ร่วมโครงการทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ทำให้ครบทุกข้อ โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิมในการทำแบบทดสอบ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูผลการทำใบงานในระบบต่อไป

วันเสร็จสิ้นภารกิจที่ 1
ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564