รูปแบบการอบรมในระบบออนไลน์ 

1.png

เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ผ่านสื่อวีดีโอและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้

2.png

ผู้ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะต้องยืนยันเข้าร่วมโครงการโดยลงทะเบียนเป็นสมัครชิก

3.png

การเข้ารวมอบรมออนไลน์ผู้ร่วมโครงการสามารถเข้าระบบโดยใช้ Email และ Password ที่ลงทะเบียนไว้
 

4.png

การจัดการเรียนเป็นไปตามตารางการจัดการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาว่าง

5.png

โครงการจะส่งคลิปวีดีโอการเรียนรู้และเอกสารการเรียนตามตารางการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการต้องส่งใบงานและผลงานตามกำหนดเวลาและ
ส่งในรูปแบบออนไลน์

6.png

ระยะเวลาการเรียนขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละท่าน
เริ่มเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564
โดยสามารถดูผลของการส่งใบงานจากระบบได้เลย