index.png
index20.png

           ในปัจจุบัน การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร สะดวกและรวดเร็ว โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านมือถือแท็บเล็ตที่ใช้ง่ายและสะดวก ในทุกกิจกรรมของการดำเนินชีวิตในส่วนแวดวงการศึกษา ต่างก็ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องพัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ ให้เป็น Good Teacher ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล Digital Literacy ให้กับบุคลากร กศน. ทุกระดับ และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

           ครู กศน. มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำเป็นที่จะต้องนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น ครู กศน.ต้องพัฒนา เปลี่ยนแปลง และทำความเข้าใจแนวคิดรูปแบบ การจัดการศึกษาดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อน งาน กศน.ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ที่มุ่งพัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียน ผู้รับบริการ มีความเป็น ครูมืออาชีพ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และเป็นไปตามภารกิจเร่งด่วน ที่จะต้อง จับต้องได้ ของเลขาธิการ กศน.(นายวิรัท พฤกษาทวีกุล) ข้อ 5 พัฒนา Big Data ของ กศน.ที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันที ข้อมูลสารสนเทศ กศน.ที่ทันสมัย จะปรากฏบนหน้าจอมือถือทันที เมื่อคุณต้องการ รวมทั้งการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานอง กศน. ต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตีฆ้องร้องป่าว ข่าวชาว กศน.

          สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีบทบาทหน้าในการจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อนำไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา ที่เกี่ยวกับ ครูและบุคลากรของสถานศึกษาทั้ง 17 จังหวัด จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อพัฒนาครู กศน. ให้สร้าง Mobile Application for Education ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องในพื้นที่ต่อไป

ติดต่อสอบถาม

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
Tel : 054-224-862

ธนวัฒน์ นามเมือง  Tel : 099-2750009
วิทยากร Tel : 061-9042111